بعضی وقتا یه آدم به قدری تو فکره که نمیفهمه چجوری شبُ صبح کرده! به خودت میای میگی دیگه بسه چقدر فکر! میخوابی ولی فکرات هنوز سره جاشه! سعی میکنی از ذهنت دورشون کنی ولی انگار همه چی جوری برنامه ریزی شده که تو دوباره به چیزایی که فکر میکردی دوباره فکر کنی! زمان میگذره،١ سال' ٢ سال...

به خودت میگی چقدر احمق بودم که اینقدر فکر میکردم! ولی بعده مدت زیادی دوباره همه چی میاد سراغت! دوباره همه چی تکرار میشه ُ پیر میشی ! اونجاست که میبینی هیچ کاری نکردی! پس از الان لذت ببر! آینده همین الانه!الان هم گذشتس! پس زندگی کن!!!فکر الکی و زیاد آدمُ روانییییییی میکنه!

_موقت_j